Cả nước sản xuất 7 tỷ viên gạch không nung

Đến nay, đã có 55 tỉnh xây dựng và ban hành lộ trình xóa bỏ lò gạch thủ công, thủ công cải tiến, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch và xây dựng Kế hoạch phát triển vật liệu xây không nung trên địa bàn; 25 địa phương đã xây dựng và ban hành Chỉ thị về tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung, hạn chế sản xuất và sử dụng gạch đất sét nung.

Sản xuất 7 tỷ viên gạch không nung

gkn

Theo Vụ Vật liệu Xây dựng (Bộ Xây dựng), năm 2017, tổng sản lượng gạch không nung cả nước sản xuất ước đạt 7 tỷ viên gạch quy tiêu chuẩn, chiếm 28% tổng sản lượng gạch xây; gạch nung cả nước sản xuất ước đạt 18 tỷ viên gạch quy tiêu chuẩn, chiếm 72% tổng sản lượng gạch xây.

Tổng sản lượng gạch ốp lát cả nước sản xuất ước đạt 700 triệu m2, tăng 20% so với năm 2016; kính xây dựng cả nước sản xuất ước đạt 285 triệu m2, tăng 30% so với năm 2016; sứ xây dựng cả nước sản xuất ước đạt 14,7 triệu sản phẩm, tăng 6% so với năm 2016. Sản lượng vôi năm 2017 dự kiến đạt 2,5 triệu tấn; có 24 lò công nghiệp với công suất 1.828.000 tấn/năm. Đến nay, đã xóa bỏ được 70% lò vôi thủ công.